ကြေညာချက်

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့မှ ဆေးပစ္စည်းများတင်သွင်းရန် တင်ဒါများကို များမကြာမီ ခေါ်ယူသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါတင်သွင်းရာတွင် ပဏာမ စံချိန်စံညွှန်းများ စိစစ်ခြင်းကို Qualified Professional (QP) များမှ စိစစ်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အတူ အရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်းကို လွတ်လပ်သော Quality Control ကုမ္ပဏီ / လူပုဂ္ဂိုလ် (QC) များမှ ပစ္စည်းများတင်သွင်းချိန်တွင် စစ်ဆေးရန်ဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ဆေးဝါးနှင့်ပတ်သက်သော QP နှင့် QC များကြိုတင်မှတ်ပုံတင်နိုင်ပါရန် အသိပေး ကြေညာ အပ်ပါသည်။

တင်ဒါတင်သွင်းမည့်ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့်လည်း တင်ဒါတင်သွင်းရာတွင် အဓိကလိုအပ်ချက်များ ဖြစ်သော တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ၏ Supplier အဖြစ်မှတ်ပုံတင်ထားနိုင်ရန်နှင့် Qualified Professional (QP) များနှင့် ချိတ်ဆက်ထားနိုင်ပါရန် ကြိုတင်အသိပေးအပ်ပါသည်။