တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း စနစ်သစ်ဖော်ဆောင်မည့် အချိန်ဇယား

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း စနစ်သစ်ကို ၂၀၁၆-၁၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှ စတင်၍ အဆင့်ဆင့် ပြောင်းလဲကျင့်သုံးပြီး ၂၀၁၇-၁၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် စနစ်သစ်တစ်ခုလုံးအား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရန် ကြိုးပမ်းလျက်ရှိပါသည်။ ထိုသို့ပြောင်းလဲရာတွင် လုပ်ငန်းရှင်များ၊ ပြည်သူများမှ အဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲမှုအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်နိုင်ရန် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်းစနစ်ပြောင်းလဲမည့် အချိန်ဇယားအား ကြိုတင်အသိပေး ကြေညာအပ်ပါသည်။

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ တင်ဒါ Website အား စတင်အသုံးပြုခြင်း (tender.yangon.gov.mm) ၁၇-၀၇-၂၀၁၇
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အတွင်းခေါ်ယူသော တင်ဒါများ၏ အချက်အလက်များကို Website တွင် စတင်ဖော်ပြခြင်း ၁၇-၀၇-၂၀၁၇
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့၏ Supplier / Contractor များအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ရန် ဖိတ်ခေါ်ခြင်း ၁၇-၀၇-၂၀၁၇
ကုမ္ပဏီများစတင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း ၁၇-၀၇-၂၀၁၇
မှတ်ပုံတင်ထားသော ကုမ္ပဏီများ၏ အမည်၊ မှတ်ပုံတင်ထားသည့်လုပ်ငန်း တို့ကို Website တွင် စတင်ဖော်ပြခြင်း ထပ်မံ ကြေညာပါမည်။
အရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်း (Quality Control) လုပ်ငန်းများအတွက် ပညာရှင်များ၊ လုပ်ငန်းများအား မှတ်ပုံတင်ရန် ဖိတ်ခေါ်ခြင်း ၁၇-၀၇-၂၀၁၇
အရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်း (Quality Control) လုပ်ငန်းများအတွက် မှတ်ပုံတင်ထားသော ပညာရှင်များ၊ လုပ်ငန်းများနှင့် ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာတို့ကို Website တွင်စတင် ဖော်ပြခြင်း ၁၇-၀၇-၂၀၁၇
မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏ Supplier / Contractor များကိုသာ တင်ဒါ ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်စေသည့် စနစ်သစ်စတင်ခြင်း ထပ်မံကြေညာပါမည်။
တင်ဒါအောင်မြင်သည့်သူများမှ လုပ်ငန်းစစ်ဆေးခြင်းအတွက် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် Quality Controller များကို ခန့်အပ်သည့်စနစ် စတင်ခြင်း ထပ်မံကြေညာပါမည်။
၁၀ သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအလိုက် Qualified Professional များမှတ်ပုံတင်ရန်အတွက် ဖိတ်ခေါ်ခြင်း ၁၇-၀၇-၂၀၁၇
၁၁ တင်ဒါဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရန် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ကုမ္ပဏီ၊ လုပ်ငန်းများ၏ ပြင်ပမှ လွတ်လပ်သော Qualified Professional များ၏ အမည်နှင့် ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာတို့ကို Website တွင် ဖော်ပြခြင်း ထပ်မံကြေညာပါမည်။
၁၂ တင်ဒါဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရာတွင် Qualified Professional များကို စိစစ် သက်သေခံစေသည့် စနစ်စတင်ခြင်း ထပ်မံကြေညာပါမည်။
၁၃ တင်ဒါအောင်မြင်ပြီး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် စံချိန်စံညွှန်းပြည့်မီအောင် မဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းနှင့် အချိန်မီမပြီးစီးသည့် ကုမ္ပဏီများအား သတိပေးခြင်း၊ အရေးယူခြင်း ထပ်မံကြေညာပါမည်။
၁၄ ပညာရှင်ကျင့်ဝတ်ဖေါက်ဖျက်သည့် Qualified Professional နှင့် Quality Controller များအား သတိပေးခြင်း၊ အရေးယူခြင်း ထပ်မံကြေညာပါမည်။
၁၅ သတိပေးခြင်း၊ အရေးယူခြင်း ခံရသည့် ကုမ္ပဏီနှင့် လူပုဂ္ဂိုလ်များ၏ စာရင်းကို အရေးယူကာလ အပိုင်းအခြားနှင့်တကွ Website တွင် ဖော်ပြခြင်း ထပ်မံကြေညာပါမည်။